Skip to main content

Ochrona danych

Polityka prywatności

1.Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze danych” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane, ponieważ nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś /-aś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w sprawie pytań dotyczących ochrony danych.

 

2. Hosting

Zawartość naszej strony internetowej hostujemy u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera(ów). Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, ruch na stronie internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hosting zewnętrzny odbywa się w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Nasz hoster(y) będzie(ą) przetwarzał(li) Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie(ą) postępował(li) zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z usług następującego(ych) hostera(ów):

Droptop GmbH

Am Grashorn 8

14548 Schwielowsee OT Geltow

reprezentowany przez: Valentin Küpper

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że serwis ten przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

 

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Christian Senft, Prezes Zarządu

Dr Dietmar Kohlruss, Członek Zarządu

Von-Frerichs-Strasse 8

D-65191 Wiesbaden

Telefon: +49 611 56 94 – 0

E-mail: service@gevau.de

 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli przedstawisz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeśli wyraziłeś /-aś zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

 

Gartenbau-Versicherung VVaG

– Inspektor ochrony danych -.

Von-Frerichs-Strasse 8

65191 Wiesbaden

E-mail: datenschutz@gevau.de

 

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. e lub f DSGVO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej deklaracji ochrony danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądzasz bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i wszelkich innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli złożyłeś /-aś sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś /-aś możliwość przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.

 

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies. Cookies są małymi pakietami danych i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookies mogą pochodzić od nas (first-party cookies) lub od firm trzecich (tzw. third-party cookies). Pliki cookies stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm trzecich w ramach stron internetowych (np. pliki cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookies jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś /-aś (np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookies) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookies i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

W niniejszej polityce prywatności można dowiedzieć się, jakie pliki cookies i usługi są wykorzystywane na tej stronie.

Zgoda na korzystanie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookies Borlabs, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookies w przeglądarce lub stosowanie określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookies Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli była ona wymagana; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksową

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym rozpatrywaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli była ona wymagana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

 

5. Narzędzia analizy i reklama

Matomo

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej typu open source Matomo.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające stronę. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy jakie odsłony zostały wykonane i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Do analiz z Matomo stosujemy anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest przed analizą skracany, aby nie można go było jednoznacznie przypisać do Ciebie.

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

Reklamy Google

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy użytkownik wpisze określone hasła w wyszukiwarce Google (keyword targeting). Ponadto na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być odtwarzane reklamy ukierunkowane (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest jednak wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tym samym YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą uruchomienia filmu YouTube na tej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś /-aś. Jeśli jesteś zalogowany / a na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać na Twoim urządzeniu końcowym różne pliki cookies lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat czcionek Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do spójnego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest zainstalowany lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami firmy Fonticons, Inc.

Więcej informacji o Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Ninja Firewall

Zintegrowaliśmy Ninja Firewall na tej stronie. Dostawcą jest NinTechNet Limited, Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong (dalej Ninja Firewall).

Ninja Firewall służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu Ninja Firewall zbiera adres IP, żądanie, odsyłacz i czas dostępu do strony. Ninja Firewall jest osadzony na naszych własnych serwerach i nie przekazuje żadnych danych osobowych do dostawcy narzędzia lub innych stron trzecich.

Dla Ninja Firewall aktywowaliśmy anonimizację IP, dzięki czemu narzędzie rejestruje adres IP jedynie w skróconej formie.

Korzystanie z Ninja Firewall odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami.

 

7. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia konferencyjne online. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą wideokonferencji lub audiokonferencji przez internet, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę danego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” w związku z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Dotyczy to w szczególności adresów IP, adresów MAC, identyfikatorów urządzeń, typu urządzenia, typu i wersji systemu operacyjnego, wersji klienta, typu kamery, mikrofonu lub głośnika, a także typu połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi. Takie treści obejmują, ale nie ograniczają się do nagrań w chmurze, czatów/komunikatów błyskawicznych, wiadomości głosowych przesyłanych zdjęć i filmów, plików, tablic i innych informacji udostępnianych podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez wykorzystywane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze uzależnione od polityki firmy danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli zażądano zgody, dane narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W sprawie szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Wykorzystane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

GoToMeeting

Korzystamy z GoToMeeting. Dostawcą jest LogMeIn, Inc, 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych i zapewnia, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

 

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Ci możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez formularz aplikacyjny online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zbieranych w procesie aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Twoje dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku przesłania aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeśli wyraziłeś /-aś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Ciebie dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Tobie oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Dane zostaną wówczas usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy    wyraziłeś /-aś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Polityka prywatności